Konkurs pėr zgjedhjen e personelit arsimor pėr vitin shkollor 2011-2012

Në bazë të nenit 8 të Ligjit të Punës në Kosovë dhe nenit 32.4. të Ligjit mbi Arsimin Fillor dhe të Mesëm në Kosovë, si dhe Statutit të kolegjit “Aga Xhite” me Njësinë – kolegjin “Universum” në Prishtinë shpall:KONKURSPër zgjedhjen e personelit arsimor për vitin shkollor 2011-2012

KOLEGJI “AGA XHITE” – FERIZAJ

1. Gjuhë angleze – një (1) mësimdhënës bashkëpunëtor,

2. TIK – një ( 1) mësimdhënës bashkëpunëtor,

3. Lëndë të farmacisë – një (1) mësimdhënës bashkëpunëtor,

4. Lëndë të ekonomisë – një (1) mësimdhënës bashkëpunëtor,

5. Edukatë muzikore – një (1) mësimdhënës bashkëpunëtor.

KOLEGJI “UNIVERSUM” – PRISHTINË

1. Gjuhë angleze – dy (2) mësimdhënës bashkëpunëtorë,

2. Matematikë (algjebër e gjeometri) – një (1) mësimdhënës bashkëpunëtor,

3. Biologji – një (1) mësimdhënës bashkëpunëtor,

4. Lëndë të ekonomisë – një (1) mësimdhënës bashkëpunëtor,

5. Lëndë të farmacisë – dy (2) mësimdhënës bashkëpunëtor,

6. Sociologji - filozofi – një (1)  mësimdhënës bashkëpunëtor.

KUSHTET DHE DOKUMENTET E NEVOJSHME PËR KONKURRIM:

Kandidatët që paraqiten në konkurs duhet, përveç kërkesës, të ofrojnë këto dokumente:

-       Biografinë (CV) e shkurtër,

-       Dëshminë për kualifikimin shkollor (diploma për fakultetin e kryer, certifikata për titullin shkencor (magjistër apo doktor shkence),

-       Letër motivimi n (kandidati paraqet motivimin për konkurrim),

-       Certifikata për kryerje kursi trajnimi për “mësimdhënie me nxënësin në qendër” ,

-       Certifikatë për nivelin e njohjes së gjuhës angleze.

AFATI I KONKURRIMIT

Konkursi mbetet i hapur deri më 30 qershor 2010.

Dokumentet dorëzohen në lokalet e kolegjit “Aga Xhite”  në Ferizaj dhe në lokalet e kolegjit “Universum” në Prishtinë. Informata shtesë mund të merren në contact @gaxhitecollege.org dhe universum@agaxhitecollege.org

VIDEO
MANUALI PËR PRINDËR (.PDF)